Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 11


 

Ympäristölautakunnan kokousten koolle kutsuminen

 

YMPLTK 04.11.2021 § 11  

210/00.03.01/2021  

 

 

Valmistelija Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008

 

Hallintosäännön 15. luvun 127 §:n mukaan toimielin päättää ko­kous­ten ajan ja paikan.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar­peel­li­sek­si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi­tyk­sen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä var­ten. Tällöin puheenjohtaja ärää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il­moi­tet­ta­va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esi­tys­lis­ta, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toi­mi­eli­men päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Toimielimen jäsenen (132 §) on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin ko­kous­asias­sa, niin jäsenen on itse huo­mioi­ta­va esteellisyys tai esteen vuoksi ei voi osal­lis­tua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että
1. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja kokouspaikkana on Rantasalmen kunnanvirasto tai teams-kokous.
2. Kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheisasiakirjoineen toimitetaan sähköpostin tai verkkopalvelun kautta kokoukseen
osallistuville vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
3. Varsinainen jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestään itse varajäsenelleen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.