Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 27


Tiedoksi saatettavat asiat

 

YMPLTK 04.11.2021 § 27  

    

 Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

 Rantasalmi

 

 Ramboll Oy

 

 15.10.2021: Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu elokuulta 2021. Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Pieneen Raudanveteen. Pieneen Raudanveteen tulee vettä Haapaselältä Syväsalmen ja Kosulanlammen kautta Saimaan Haukivedelle. Kosulanlammesta on reitti Pienelle Raudanvedelle on avattu vuosien 2005 - 2006 aikana. Kosulanlammen kunnostamiseksi on annettu ympäristölupapäätös 1.10.2004. Kosulanlampi - Pieni Raudanvesi on Natura 2000 -aluetta, joka on valittu lintudirektiivin perusteella erityisenä suojelualueena (SPA).

 

 Vuonna 2021 on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti tehostettua kasviplankton, klorofylli-a ja kokonaisfosforitarkkailua tarkkailupisteiden päällysvedessä. Tarkkailupisteissä veden hygieeninen laatu oli erinomaista. Veden laadussa ei todettu merkittäviä eroja taustapisteen ja purkupaikan alapuolisissa tarkkailupisteissä. Muutoinkaan veden laatu ei poikennut merkittävästi aikaisemmasta. Ainoastaan kokonaisfosforipitoisuudet olivat Pienen Raudanveden tarkkailupisteissä aikaisempaa hieman suuremmat.

 

 15.10.2021: Kosulanlammen tarkkailu. Kosulanlammen kunnostamiseksi annetun ympäristölupapäätöksen mukaan. Ympäristöluvan mukaan, Kosulanlammen länsipuolelle Kupialansalmessa olevalle padolle on tehty pumppaamo, jolla vettä pumpataan Haapaselältä. Kosulanlammen itäpuoleisella padolla säädellään lammen veden korkeutta, jotta se ei pääsisi lammessa laskemaan. Veden on tarkoitus virrata Haapaselältä Kosulanlampeen ja Pieni Raudanveteen veden vaihtuvuuden ja laadun parantamiseksi. Pienen ja Suuren Raudanveden vedenkorkeudet seuraavat Haukiveden korkeutta, kun Haukiveden korkeus on +75,60 m tai enemmän. Sitä alemmilla vedenkorkeuksilla Raudanvesien vedenkorkeus on Haukivettä ylempänä.

 

 Kosulanlammen velvoitetarkkailun mukaiset näytteet otettiin 25.8.2021 kahdesta tarkkailupisteestä (Syväsalmi 105 ja Kosulanlampi 200 tarkkailupisteiltä). Syväsalmen tarkkailupisteen vesi oli elokuussa 2021 kirkasta ja väritöntä sekä hajutonta. Kosulanlammen tarkkailupisteen vesi oli lähes kirkasta ja siinä oli lievää maan ja turpeen hajua. Molempien tarkkailupisteiden kohdalla vesi oli avoin ja virtausta oli selvästi havaittavissa. Veden lämpötila oli noin 13 ŗC. Kosulanlammen tarkkailupisteiden vedenlaadussa ei todettu elokuussa 2021 merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Veden laatu on ollut keskimäärin hieman parempaa Syväsalmen tarkkailupisteessä vuosien 2014 - 2021 aikana. Tarkkailupisteiden välillä ei ole kuitenkaan ollut merkittävän suuria eroja muutoin kuin kokonaisfosforipitoisuuksissa.

 

 Veden sameus arvot 5,6-6,1 olivat hieman suurempia kuin vuonna 2020. Kiintoaineen määrässä on ollut vuodenaikaisvaihtelua ja pitoisuudet elokuussa 5,4-5,5 mg/l ovat hieman nousseet vuoden 2017 jälkeen. pH oli 6,7 Syväsalmen tarkkailupisteessä ja 6,9 Kosulanlammen tarkkailupisteessä. Sähkönjohtavuudessa on ollut vuodenaikaisvaihtelua, sähkönjohtavuus on ollut tarkkailupisteissä vuosina 2014 - 2021 välillä 6,6 - 9,7 mS/m. Vuoden 2018 keväällä typpipitoisuukissa todettiin kohouma 1200 - 940 µg/l. Vastaavia pitoisuuksia ei ole sen jälkeen todettu ja elokuussa 2021 typpeä todettiin 510 - 720 µg/l. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti Kosulanlammen tarkkailupisteessä ja ovat olleet suurempia kuin Syväsalmen tarkkailupisteessä. Elokuussa 2021 kokonaisfosforia todettiin 47 µg/l Kosulammen tarkkailupisteessä ja 30 µg/l Syväsalmen tarkkailupisteessä. Happipitoisuus oli tarkkailupisteissä 7,3-7,4 mg/l ja happen kylläisyys 70-71 %.

 

 27.9.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu elokuulta 2021 (laaja näytekerta). Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 25.-26.8.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella. Puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan vaatimukset.             

 

 19.8.2021: Raportti muuntajavahingosta aiheutuneen pilaantuneen maaperän kunnostustarve osoitteessa Parkumäentie 1388. Ramboll Oy suoritti kohteessa katselmuksen ja ympäristöteknisen tutkimuksen 15.6.2021, jossa todettiin havantoihin ja tutkimustuloksiin perustuen pilaantuneen maaperän kunnostustarve. Kunnostustoimenpiteet toteutettiin massanvaihtona 2.7.2021, jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 12 tonnia, joka toimitettiin Nousialan jäteasemalle Savonlinnaan.

 

 18.6.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu kesäkuulta 2021 (suppea näytekerta). Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 7.-8.6.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

 

 Tulevan veden näyte oli suhteellisen laimea. BOD:n puhdistusteho jäi näytekerralla vaaditusta 1 % -yksikön. Jakson keskiarvona laskettuna BOD:n puhdistusteho täyttää vaatimuksen. Lähtevän BOD:n pitoisuus täytti vaatimuksen, ollen 4,8 mg/l. Muilta osin tulokset täyttivät ympäristöluvan vaatimukset.

 

 15.6.2021: Rantasalmen kunnan vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu vuodelta 2020. Kaatopaikka sijaitsee Rantasalon kylän alueella Joroisten tien varressa noin 3,5 km päässä Rantasalmen keskustasta. Kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1973-2002. Kaatopaikalle vastaanotettiin yhdyskunta-, teollisuus-, rakennus- ja erityisjätettä. Lisäksi kaatopaikka vastaanotti myös jätevesilietettä, jota ei voitu vastaanottaa jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikalle tuodun jätteen määrän on arvioitu olevan noin 22 000 tonnia. Kaatopaikka-alueen länsiosassa on toiminnassa oleva Savaterra Oy:n pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja puhdistusalue.

 

 Kaatopaikan täyttöalue koostui aikaisemmin itäpuolella sijaitsevasta noin 5 metriä paksusta täytöstä sekä länsipuolen tasaisemmasta 2-3 metrin täyttöalueesta. Kaatopaikka on suljettu vuosien 2018-2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä. Sulkemissuunnitelman mukaan tasaisempi läntinen alue kuorittiin ja läjitettiin itäiselle penkalle. Läjityksen jälkeen kaatopaikkapenkka tiivistettiin ja suojattiin asianmukaisin pintarakentein. Kaatopaikan ympärysojat kunnostettiin perkaamalla.

 

 Kaatopaikan suotovedet johdetaan kaatopaikan ympärysojan kautta kaatopaikka-alueen luoteisosan kuivatusojaan. Vesi suodattuu ympärysojan ja kuivatusojan välisen turvekerroksen läpi kuivatusojaan, josta se kulkeutuu uloimman kuivatusojan kautta ojaverkostoa Pitkin Syväsalmeen ja Haukiveteen.

 

 Kaatopaikan tarkkailu toteutettiin vuonna 2020 voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otettiin keväällä ja syksyllä. Pintaveden havaintopisteiden vedenlaadussa näkyi kaatopaikan lähellä olevan suoalueen vaikutus. Kaatopaikan sulkemistöiden vaikutus näkyi kaatopaikan alapuolisessa havaintopisteessä vuosina 2018-2019. Vuoden 2020 tuloksien perusteella merkittävää kaatopaikan vaikutusta alapuolisella pisteellä ei voida todeta. Pohjaveden havaintopisteestä ei saatu näytettä, koska pohjavesiputki oli havaintohetkellä kuiva. Tarkkailua suositellaan jatkettavan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

 

 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

 

 15.9.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset loppukesä 2021. Vedenlaatu oli elokuussa pääosin tavanomaista, mutta keskimääräistä korkeampiakin kokonaisravinnepitoisuuksia esiintyi. Ylemmät vesikerrokset olivat hapekkaita, mutta alemmissa vesikerroksissa happitilanne oli paikoitellen heikentynyt tai huono. Heikentyneen happitilanteen seurauksena pohjanläheiset pitoisuudet nousivat paikoitellen, mutta merkittävää sisäistä kuormitusta ei havaittu. Varkaiden tehtaiden kuormitusvaikutuksia ei ollut Ykspuun havaintopaikalla selvästi havaittavissa. Akonniemen edustalla jätevesipuhdistamon vaikutus näkyi alempien vesikerrosten typpipitoisuuksien nousuna. Veden hygieeninen laatu oli pääsääntöisesti hyvää.

 

 14.6.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset keväältä 2021. Havaintopaikoilta Huruslahti, Ykspuu, Akonniemi ja Siitinselkä näytteet otettiin vesipatsaan puolivälistä, voimakankaan ja Pirtinvirran näytteet  pelkästään päällysvedestä. Muilta havaintopaikoilta näytteet otettiin päällys- sekä alusvedestä. Happinäytteet ovat kaikki päällys- ja alusvedestä.

 

 Kevään näytteenotossa vedenlaatu oli tarkkailtavilta muuttujilta pääosin keskimääräistä. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat havaintopaikoilla pääosin keskimääräisiä ja yleisesti alhaisella tasolla. Kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi koholla Voimakanavassa ja Heposelällä päällysvedessä. Akonniemen havaintopaikalla ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista alhaisempia, mutta muita havaintopaikkoja lievästi korkeampia, viitaten lievään puhdistamon kuormitusvaikutukseen. Näytteet otettiin toukokuun loppupuolella (26.5.).

 

 Envineer Oy

 

 21.10.2021: Rantasalmen Kolkonpääntiellä sattui 13.10.2021 öljyvahinko, kun traktorin jarrujärjestelmästä pääsi vuotamaan hydrauliöljyä soratielle arviolta 120 - 150 litraa. Kohteessa toteutettiin vahingon jälkeen pelastuslaitoksen toimesta öljyntorjuntatyö, jossa näkyvillä ollut öljy imeytettiin turpeeseen ja turpeet sekä tien pinnassa ollut öljyinen maa-aines kuorittiin pois ja toimitettiin myöhemmin Varkauteen Riikinnevan jätekeskukseen. Toimitettu maa-ainesmäärä oli noin 21 tonnia. Vahinkopaikalta otettujen maanäytteiden kokonaishiilivetypitoisuudet alittivat VNa:n 214/2007 mukaisen öljyhiilivedyille C10-C40 asetetut kynnysarvot. Näin ollen öljyvahingon jälkeen tehdyt toimet öljyn poistamiseksi tiealueelta voidaan todeta riittäviksi eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteille tai jälkitarkastuksille.

 

 MUUT ASIAT:

 

 Aluehallintovirasto

 

 - 3.9.2021: Päätös pengertien rakentamisesta Haukiveden Haapaselän Pienen Pehesaaren ja Iso Pehesaaren väliseen salmeen, Joroinen.

 

 Etelä-Savon ELY-keskus

 

 - 19.10.2021: Kehotus poistaa Säynetjoen vesilaitoksen säännöstelypadon eteen lisätty murske

 - 13.9.2021: Ilmoitus johdon vesistönalitus ilmoituksen vastaanottamisesta, sähkösiirtojohdon asettaminen painotettuna vesistöön Haukivedellä (Kustonselkä)

 - 30.7.2021: Ruoppausilmoitus koskien kiinteistöä 681-427-13-32).

 - 19.7.2021: Ilmoitus vesistönalitusilmoituksen vastaanottamisesta Haukivedellä (Porosalmi)

 - 2.7.2021: Niittoilmoitus koskien kiinteistöä 681-876-28-2

 

 - 6.5.2021: Ilmoitus ojituksesta ja sen vesiensuojelurakenteesta koskien kiinteistöä 681-430-35-1.

 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

 - 19.5.2021: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitetun lintulajin pesien hävittämistä kiinteistöllä kiinteistöllä 681-412-23-14.

 

 Maa- ja metsätalousministeriö

 

 - 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.

 

 Metsähallitus

 

 - 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.

 - 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja mittaamiseen.

 - 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa.

 - 24.5.2021: Kalasääsken pesien tarkastus ja poikasten rengastaminen Linnansaaren kansallispuistossa.

 - 18.1.2021: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

 

 

 Sulkava

 

 Ramboll Oy

 

 1.10.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu elokuulta 2021. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailua on teteutettu Sulkavan jätevedenpuhdistamon käyttö-, kuormitus- ja velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailussa ja tulosten raportoinnissa on noudatettu ympäristölupavaatimusten lisäksi valtioneuvoston asetuksen 888/2006 yhdyskuntajätevesien ohjearvoja. Puhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan noin 200 metrin pituista purkuputkea pitkin avo-ojaan, josta vedet laskevat Saimaan Tanlahteen.

 

 Elokuun tarkkailussa ei havaittu levää eikä todettu enterokokkibakteereja. Kaikissa otetuissa näytteissä vesi oli kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Happitilanne oli hyvä ja syvänteiden alusvedessä ei esiintynyt happivajetta. Veden laadussa ja ravinnepitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Yleiseltä käyttöluokitukseltaan veden laatu oli erinomaista tai hyvää.

 

 27.9.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun näytekerta elokuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 25.-26.8.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

 

 Puhdistamolle oli tuotu erityisen paljon umpikaivolietettä. Typpipitoisuus oli tavallista korkeampi tulevassa vedessä, mutta lähtevässä vedessä pitoisuus oli normaalilla tasolla. Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006:n vaatimukset täyttyivät näytekerralla.

 

 24.9.2021: Sulkavan Kommerkyläntien varrella sijaitsevalla kiinteistöllä 768-412-1-70 tapahtui 28.6.2021 muuntajarikko, jonka yhteydessä muuntajassa olleet öljyt pääsivät maaperään. Kohteelle tehtiin 29.6.2021 katselmus ja maaperän haitta-ainetutkimus, jossa todettiin pilaantuneen maaperän kunnostustarve. Kohteen pilaantuneen maaperän kunnostus suoritettiin massanvaihtona 5.-6.7.2021.

 

 Vahingosta maaperään päätyneet öljyt poistettiin riittävällä tarkkuudella poislukien muuntajapylväiden välissä olevan poikkipuun vierestä ja alapuolelta, jonne jouduttiin jättämään kaivuteknisistä syistä öljyhiilivetypitoisuudeltaan (C10-C40) 470 mg/kg olevaa maa-aineista 0,3 m³. Kohteelle laaditun riskitarkastelun perusteella jääneestä pilaantuneesta maa-aineksesta ei arvioida aiheutuvan haittaa tai vaaraa kohteen ympäristölle ja terveydelle. Kohteelle ei ole tällä hetkellä tarvetta jatkotoimenpiteille. Öljyhiilivedyillö pilaantuneet maa-ainekset tulee huomioida, mikäli kohteelle tehdään maankaivuuta. Kiinteistö merkitään Valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI).

 

 25.8.2021: Sulkavan suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tulokset huhti-, kesä- ja elokuulta 2021. Kaatopaikka sijaitsee noin 2,5 kilometriä Sulkavan keskustasta lounaaseen ja se toimi yhdyskuntajätteiden loppusijoituspaikkana vuosina 1976 - 2001. Kaatopaikan tarkkailut on tehty voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

 

 Näytteet otettiin jätetäytön sisäistä vettä edustavasta havaintoputkesta (PV1), ympäristön pohjavettä edustavasta havaintoputkesta (PV2), Linnanvuorentie 156 talousvesikaivosta, suotovesialtaasta (Pt1) ja Mittapadosta (Pt2). Vuonna 2015 Ramboll Finland Oy:lle siirtyneen tarkkailun jälkeen, täytön sisäisen veden havaintoputkesta PV1 saatiin otettua vesinäyte ensimmäisen kerran. Kuitenkaan kaikkia tarkkailuohjelman mukaisia analyysejä ei pystytty tekemään pienen nestemäärän vuoksi. Ympäristön pohjavettä kuvaavassa havaintoputkessa (PV2) pH oli 5,9 oli hieman happamampi kuin aikaisemmin. Muutoin merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei todettu laboratorioanalyyseissä. Talousvesikaivossa, Linnanvuorentie 156, pH 6,1 oli myös hieman aikaisempaa happamampi pH:ta lukuun ottamatta talousveden laatuvaatimukset ja suositukset täyttivät analysoitujen parametrien osalta. Elokuussa suotovesialtaassa todettiin aikaisemmasta selkeästi kohollaan oleva kokonaistypen pitoisuus. Myös sähkönjohtavuus ja sinkkipitoisuus olivat aikaisempaa korkeammat. Mittapadolla veden hygieeninen laatu oli heikko, fekaalisia koliformeja todettiin 500 mpy/100 ml. Vedenlaatuun oli vaikuttanut todennäköisesti edellisellä viikon runsaat sateet.

 

 18.8.2021: Sulkavan Jukajärven leiri- ja harjoitusalueen jätevesien imeytyskentän pohjaveden tarkkailun tulokset. Imeytyskenttä on rakennettu vuonna 2019 ja se sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Hympyräkangas) ja siksi käsiteltyjen jätevesien vaikutusta seurataan pohjaveden laatuun läheisestä pohjavedentarkkailuputkesta. Näytteet otettiin 17.5.2021 ja 19.7.2021. Tuloksien mukaan kloridipitoisuus oli selkeästi pienempi ja typpipitoisuus hieman pienempi kuin vuoden 2020 tuloksissa. Muita merkittäviä muutoksia vedenlaatuun liittyen ei todettu.

 

 10.8.2021: Sulkavan Iisalon Reunatiellä tapahtui marraskuussa 2020 öljyvuotovahinko, jolloin kuorma-autosta oli päässyt vuotamaan vähäinen määrä polttoöljyä tielle. Maaperään päätyneet öljyt poistettiin massanvaihtona 16.7.2021, jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 6 tonnia, joka toimitettiin Nousialan Jäteasemalle Savonlinnaan. Tehdyillä toimenpiteillä saatiin poistettua tienpintaan päätynyt öljy. Kunnostetulle alueelle ei jäänyt öljy- tai bensiinihiilivetyjen pitoisuuksia, joista voisi aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi kunnostuskohteen viereisestä talousvesikaivosta otettiin vesinäytteet öljy- ja bensiinijakeiden selvittämiseksi ja tulosten mukaan kaivoveteen ei ollut kulkeutunut öljyä.

 

 14.6.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset kesäkuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 1.-2.6.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

 

 Kevään tilanne saostuskemikaalin annostuksen, Matalan pH:n ja kiintoaineen karkaamisen osalta on tulosten perusteella normalisoitunut. Syynä oli saostuskemikaalin syöttöreleen rikkoutuminen, jolloin saostuskemikaalia oli syötetty, mutta se ei näkynyt raportissa. Rikkoutuneen releen tilalle on vaihdettu uusi. Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006 mukaiset vaatimukset täyttyivät.

 

 17.5.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun huhtikuun näytekerran uusintanäyte toukukuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin uusintanäyttein 3.-4.5.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella.

 

 Vuotovesiä tulee puhdistamolle edelleen paljon (noin 100 m³/d). Prosessinhoitaja oli puolittanut saostuskemikaalin määrän, mutta silti jäännösalumiinin pitoisuus oli erittäin korkea. Hapan alumiinikemikaali laski pH-arvon tasolle 4,6. Kiintoaineen osalta ei saavutettu pitoisuusvaatimusta. Muilta osin puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Vna 888/2006 mukaiset vaatimukset täyttyivät poislukien kiintoainepitoisuus.

 

 

 

 

 

 MUUT ASIAT:

 

 Etelä-Savon ELY-keskus

 

- 12.5.2021. Ilmoitus johdon vesistönalitusilmoituksen vastaanottamisesta ja johdon asentaminen pohjaan Sulkavan Saimaan Tanlahdella.

- 31.5.2021. Ilmoitus johdon vesistönalitusilmoituksen vastaanottamisesta ja johdon asentaminen painotettuna Sulkavan Lehmilahdella (768-405-1-9, 768-408-6-9, 768-876-19-1).

- 16.6.2021. Luonnonsuojelualueen perustaminen (Majavakallion luonnonsuojelualue).

- 16.6.2021. Luonnonsuojelualueen perustaminen (Jyrkkärannan luonnonsuojelualue).

 

 Maa- ja metsätalousministeriö

 

 - 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.

 

 Metsähallitus

 

 - 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.

 - 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja mittaamiseen.

 - 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa.

 - 18.1.2021: Tutkimusluvat (perhostensuojelutoimintakunta ja pistiäistyöryhmä) näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

 

 Vaasan hallinto-oikeus

 

 1.1.2021: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.10.2021 / 21/0054/1 maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa. Valitus Rantasalmen ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) myöntämästä 22.3.2019 (14.3.2019 § 7) maa-aines- ja ympäristöluvasta Palin Granit Oy:lle. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset enemmälti, mutta on päättänyt muuttaa ympäristöluvan lupamääräyksiä melun ja tärinän sekä niiden tarkkailun osalta ja lisännyt lupaan uuden määräyksen koskien hulevesien käsittelyä ja johtamista.

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.