Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 20 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava

 

YMPLTK 04.11.2021 § 20  

204/02.02.00/2021  

 

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

 

Kunta voi periä maksuja eri lupien, ilmoitusten tai muiden asioiden käsittelystä (mm. ympäristönsuojelulaki § 205). Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnassa hyväksytyssä taksassa. Rantasalmen kunnan hallintosäännön (§ 69) mukaan kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rantasalmen ja Sulkavan kuntien nykyinen taksa on astunut voimaan 1.2.2020. Taksat pyritään tarkistamaan kahden vuoden välein.

 

Lupa- ja ilmoitusmaksuista vuosittain kertyvä rahamäärä on melko pieni ja niiden maksukertymä vuosien välillä vaihtelee voimakkaasti. Maksujen kertymä kunnissa on yleensä ollut vuosittain viidestäsadasta eurosta viiteentuhanteen euroon kuntaa kohden.

 

Maksutaksassa määritellään hinnat mm. eri laitosten lupakäsittelylle, ilmoitusmenettelylle ja valvonnalle sekä myös eräille vesilain ja jätelain asioille. Taksassa on laaja kirjo eri teollisuudenaloja, joiden sijoittuminen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle on epätodennäköistä.

 

Kuntien talousohjeissa on korostettu yhä painokkaammin, että erilaisten lupa- ja valvontamaksujen pitäisi kattaa mahdollisimman iso osa kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Kuluja peritään lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa; läheskään kaikista ympäristöviranomaisen velvoitetehtävistä ei voi periä maksua.

 

Ympäristöluvan tai ilmoituksen käsittelyn työmäärä vaihtelee voimakkaasti eri tapausten välillä: työtuntien määrä / lupa on 25 - 60 tuntia. Kuulemistarpeen laajuus, lausuntojen määrä, mahdolliset katselmukset sekä vastineiden pyyntitarve aiheuttavat vaihtelua lupien työmäärän suhteen. Lupahakemuksen käsittelyä edistää selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen. Poikkeuksellisen helpon ja vastaavasti vaikean tapauksen osalta taksa mahdollistaa lupahinnan pienentämisen tai korottamisen todellisen työmäärän mukaan.

 

Ympäristöalan lainsäädäntö on muuttunut ja muuttuu voimakkaasti, mikä aiheuttaa tarpeen täydentää taksaa. Erilaisia laitoksia ja toimintoja on siirretty joko rekisteröinnin ja ilmoitusmenettelyn piiriin aiemman ympäristölupakäsittelyn sijasta. Myös jätelain joistakin kehotus/valvonta- ja roskaamistapauksista voidaan periä maksuja koskien lähinnä ympäristöalan roskaamistapauksia. Jätevesien käsittelyn osalta hakemuksen, jolla haetaan poikkeusta 5 vuoden lisäaikaa) haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, voidaan periä maksu.

 

Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksahinnoittelussa on jo kauan seurattu Etelä-Savon kuntien ja kaupunkien tasoja ja lisäksi muutamaa naapurimaakuntien vastaavantyyppistä kuntaa.

 

Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan verrattuna 3,3 - 5,7 %. Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi hinnoiksi ja niiden vieressä on korotusprosentti.

 

Esityslistan oheismateriaalina taksavertailu ja liitteenä ehdotus uusista taksoista.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille, että uusi taksa hyväksytään liitteen mukaisesti ja se astuu voimaan 1.3.2022 kumoten aiemman, 1.1.2020 voimaan astuneen taksan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.